2018. 09. 22. szombat, Móric


Általános szerződési feltételek

I. A szerződés tárgya

Ezzel a szerződéssel a Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő követelményei, valamint az ezt követő korrektúrája alapján elkészíti a Megrendelő hirdetését a Kisalföld TREND Magazinban, és bebiztosítja a leegyezett időszakban, minimum 6000 példányban megjelenő Kisalföld TREND Magazin megjelenését és terjesztését; a Megrendelő pedig kötelezi magát, hogy kifizeti a Vállalkozónak az árat, beleértve a ÁFA-t is, mégpedig mindezt az ebben a szerződésben meghatározott feltételek, és a nyomtatott hirdetés kivitelezésének Általános feltételei (VI. pont) valamint a Megrendelő lap követelményei szerint, melyek ezen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

II. A szerződés érvényessége és hatálya

Ez a szerződés megkötésének és mindkét szerződő fél által történő aláírásának napján válik érvényessé és lép hatályba.
A szerződés tartama és a hirdetés megjelenésének időpontja a Megrendelő lap szerint.

III. A hirdetési felület nagysága

A hirdetés leegyezett felületét a Megrendelő lap tartalmazza.

IV. A Megrendelő követelményei és az alapadatok

A Megrendelő kötelezi magát, hogy átadja a Vállalkozónak az alapadatokat:
a) rögtön a szerződés megkötése után.
b) legkésőbb 7 napon belül a szerződés megkötésének dátumától számítva.

V. A szerződés jogi rendszere

A szerződő felek a Polgári Törvénykönyv alapján kimondottan abban állapodtak meg, hogy ezzel a szerződéssel létesített jogviszonyt és vele összefüggő viszonyokat a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szabályozzák, tekintet nélkül a szerződő felek jellegére.

VI. A szerződés elválaszthatatlan részei és mellékletei

Ezen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a nyomtatott hirdetés kivitelezésének

Általános feltételei:

1. CIKKELY - AZ ALAPADATOK ÁTADÁSA

1.1. A Megrendelő köteles a szerződés megkötésekor, vagy a szerződésben leegyezett határidőben, legkésőbb viszont 7 napon belül a szerződés megkötése után meghatározni valamennyi alaki kelléket (a kért szöveget, színeket, a használt színek variációit, a hirdetés kért nagyságát, a hirdetés leegyezett elhelyezését a magazin felületén, a Megrendelő különleges követelményeit). A Megrendelő egyúttal köteles átadni e-mailben vagy CD-n a Vállalkozónak a hirdetés grafikai feldolgozásához szükséges alapokat (pl. lemezt, vázlatot, logót, képi anyag eredetijét).

1.2. A Megrendelő hirdetésének tartalma és a Megrendelő alapadatai, tehát a Vállalkozó által megkövetelt reklámhirdetés tartalma nem lehet ellentétben a reklámokra vonatkozó jogi előírásokkal, olvashatónak, egyértelműnek és érthetőnek kell lennie. Bármilyen ellentét, vagy hiba esetében az előző mondat szerint, helytelen követelményekről vagy alapadatokról lesz szó, és a Vállalkozó nem köteles az ilyen alapadatok vagy követelmények szerint elkészíteni a grafikai kivitelezést. Ez a rendelkezés vonatkozik a korrektúrára is ezen feltételek 3. cikkelye szerint.

1.3. Ha a Megrendelő nem adja át a Vállalkozónak a helyes alapadatokat a szerződésben leegyezett határidőben, tehát legkésőbb 7 napon belül a szerződés megkötésének napjától számítva, a szerződés minden további nélkül megszűnik, a Megrendelő pedig kötelezi magát, hogy egyösszegű szerződéses kötbért fizet a Vállalkozónak, mégpedig a Megrendelő lap szerint leegyezett ár 100 %-át.

1.4. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a szerzői jogokkal való visszaélés esetében, a Megrendelő által a Vállalkozónak nyújtott anyagokkal összefüggésben, a szerződés tárgyának megvalósításával kapcsolatosan, nyomtatott hirdetések kivitelezése céljából. A Vállalkozó számára keletkezett kár esetében a szerzői jogok megsértése miatt, a Vállalkozó számára keletkezett kárért a Megrendelő tartozik felelősséggel.

2. CIKKELY - A GRAFIKAI KIVITELEZÉS ELKÉSZÍTÉSE ÉS ÁTADÁSA KORREKTÚRÁRA

2.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyes alapadatainak átvétele után elkészíteni a követelmények és alapadatok szerint a Megrendelő hirdetésének grafikai feldolgozását (kivéve ezen cikkely 2.3. pontjában feltüntetett eseteket), és a korrektúra elvégzése miatt.

2.2. A Megrendelő grafikailag kivitelezett hirdetésének átadása úgy valósul meg, hogy a Vállalkozó ezt a kidolgozást továbbítja a Megrendelőnek e-mailben.

2.3. Abban az esetben ha a Vállalkozó a Megrendelő részéről fennálló indokok miatt nem tudja átadni a grafikai kivitelezést ezen cikkely előző pontjai szerint a Megrendelőnek, a korrektúra nélkül elkészített hirdetést jelenítjük meg.

3. CIKKELY- A KORREKTÚRA ELVÉGZÉSE ÉS ÁTADÁSA AZ ELŐZŐ 2.3. PONT SZERINT

3.1. A Megrendelő köteles a grafikai kivitelezés átadása után az előző cikkely szerint elvégezni és átadni a Vállalkozónak ezen feldolgozás írásos korrektúráját, mégpedig legkésőbb 1 napon belül az átvétel napjától számítva.

3.2. A Megrendelő köteles a korrektúrát elküldeni a Vállalkozó vállalkozási helyére, a Vállalkozó címére, e-mail címére.

3.3. Ha a Megrendelő nem adja át a Vállalkozónak a helyes korrektúrát 1 napon belül a grafikai kivitelezés átvétele után ezen cikkely 3.1. pontja, vagy ezen feltételek előző cikkelyének 2.3. pontja szerint, vagy ha ebben a határidőben a korrektúrát ezen feltételek 1. cikkelyének 1.4. pontjával ellentétben adja át, a Vállalkozó jogosult elállni a szerződéstől, és jogosult a Megrendelőnek egyösszegű szerződéses kötbért számlázni a leegyezett összeg 75 %-ban a Megrendelő lap szerint, vagy jogosult elkészíteni a hirdetést és biztosítani a megjelenést a magazinban a Megrendelőtől átvett eredeti alapok szerint, a Megrendelő viszont semmilyen reklamációra nem jogosult.

4. CIKKELY- A HIRDETÉS ELKÉSZÍTÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

4.1. A korrektúra átvétele után a Vállalkozó köteles módosítani a hirdetést ezen korrekció alapján, és biztosítani a hirdetést tartalmazó Kisalföld TREND Magazin megjelenését.

5. CIKKELY- A HIRDETÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS KIVITELEZÉSÉNEK ÁRA

5.1. A Vállalkozó jogosultsága a leegyezett ár kifizetésére a hirdetés elvégzéséért, tehát a számlázás elvégzésére, a hirdetést tartalmazó Kisalföld TREND Magazin megjelenésének pillanatában keletkezik. Első megrendelés esetén, egyedi elbírálás alapján a Vállalkozó jogosult a hirdetés megjelenése előtt díjbekérőt küldeni Megrendelő részére. Díjbekérő küldése esetén, a megrendelés csak akkor elfogadott ha a díjbekérőn feltüntetett összeg, a díjbekérőn szereplő határidőig kiegyenlítésre került.

5.2. A Vállalkozó a Megrendelőnek egy hirdetést tartalmazó eredeti Kiasalföld TREND Magazint küld el.

5.3. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a teljes árat készpénzzel vagy átutalással fizeti ki a Vállalkozónak annak számlája alapján, a számlán feltüntetett határidőben (8 napon belül), mégpedig a Vállalkozó számláján feltüntett bankjának közvetítésével és a számlán feltüntetett számlájára. Kifizetési napnak az a nap számít, amely napon sor került a leegyezett összeg jóváírására a Vállalkozó számlájára.

5.4. Abban az esetben, ha a Megrendelő késik a leegyezett ár, vagy annak egy részének kifizetésével a hirdetés elkészítéséért és kivitelezéséért, a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megfizetni a leegyezett 0,3 % összegű késedelmi kamatot az adós összegből, valamennyi késedelmi, vagy megkezdett késedelmi napért.

6. CIKKELY- A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

6.1. A szerződés a Vállakozó által nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékének kiegyenlítése (megfizetése) pillanatában szűnik meg.

6.2. Ettől a szerződéstől csak a Vállalkozónak áll jogában visszalépni ezen feltételek 3. cikkelyének 3.3. pontja szerint (ha nem kerül sor a korrekció igazolására), vagy abban az esetben, ha a hirdetések száma, beleértve a Megrendelő hirdetését is, egy magazinban kevesebb lesz, mint 10.

6.3. Más esetben, mint ahogy a feltételek ezen cikkelyének előző pontjában fel van tüntetve, nem lehet a szerződéstől visszalépni.

6.4. A szerződést nem lehet felmondani.

7. CIKKELY- UTÓRENDELKEZÉSEK

7.1. Ezek az Általános Feltételek a hirdetés elkészítéséről szóló szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és mindkét szerződő fél köteles teljesíteni és betartani a bennük meghatározott kötelezettségeket.

7.2. A Vállalkozó jogosult a hirdetés elkészítésével más személyt megbízni. Ilyen esetben a Vállalkozót olyan felelősség terheli, mintha saját maga készítette volna a hirdetést.

7.3. A szerződésből eredő jogok és kötelességek, beleértve az ezen feltételekből eredő jogokat és kötelességeket is, átszállnak a szerződő felek jogutódjaira. Ezeket a jogokat és kötelességeket nem lehet a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül szerződéssel átruházni harmadik személyre. Az előző mondat rendelkezése nem érinti a Vállalkozó jogosultságait ezen feltételek 7.2. cikkelyének pontja szerint.

7.4. Ha ezekben a feltételekben szerződéses kamat fizetésének kötelessége van feltüntetve, a szerződéses kamat nem érinti az érintett fél kártérítésre irányuló jogosultságát. A szerződéses kamat mindig az adott számla kiállításának napjától számítódó 8 napon belül esedékes.

7.5. Ha ezen feltételek, vagy szerződés valamelyik rendelkezése érvényét, vagy hatályát veszti olyan körülmény, vagy sorozatos körülmények miatt, amelyekre sor kerül, vagy esetleg amelyekre ezen szerződés megkötése után került sor, és amelyekről értelemszerűen egyik szerződő fél sem feltételezhette, hogy sor kerül rájuk, vagy ilyen következményei lesznek, ennek a ténynek nincs hatása a szerződés, vagy üzleti feltételek további rendelkezéseinek érvényességére vagy hatályára, és a szerződő felek kötelezik magukat, hogy ilyen érvénytelen ill. hatálytalan rendelkezést érvényes, ill. hatályos rendelkezéssel fogják helyettesíteni. A helyettesítésükig az általánosan kötelező jogi előírások erre vonatkozó előírásai érvényesek.

7.6. Ezen feltételek bármelyik rendelkezésének érvénytelensége nincs hatással ezen feltételek, vagy a szerződés többi rendelkezésének érvényességére.

7.7. A szerződő felek kötelesek írásban, ajánlott levél formájában bejelenteni a másik félnek az adataikban történő változásokat, amennyiben ezekre a szerződés tartama alatt kerül sor. Ezen kötelesség megszegése esetében azon fél eljárása, akinek nem lettek a változások bejelentve, az ezzel a szerződéssel összhangban elvégzett eljárásnak fog számítani.

VII. Viták megoldása

A szerződő felek kötelezik magukat, hogy ezen szerződés megvalósításából, értelmezéséből, vagy befejezéséből eredő valamennyi vitát békés úton fogják rendezni. Amennyiben nem válik lehetségessé a vitát békés úton rendezni, bármelyik szerződő fél jogosult bírósághoz fordulni jogorvoslatért. A szerződő felek kimondottan megegyeztek abban, hogy a Pp.41 §(1) alapján a Győri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A Megrendelő képviseletében eljáró természetes személy a jelen szerződés aláírásával a Ptk.272.§ alapján kezességet vállal a Megrendelő kötelezettségének teljesítéséért, ide értve az ár, a késedelmi kamatok és az esetleges költségek megfizetését is.

VIII. Az egyes példányok száma, valamint a szerződés módosításai

Ez a szerződés két példányban készült, egy-egy példányban a szerződő felek számára, miközben mindkét példány azonos jogi hatállyal rendelkezik. Ezen szerződést módosítani csak a szerződő felek kölcsönös beleegyezése alapján lehet, kizárólag írásos, számozott kiegészítések formájában, amelyeket mindkét szerződő fél jogosult képviselőjének alá kell írnia.

A szerződő felek kijelentik, hogy az egész szerződés tartalmát elolvasták, beleértve az Általános feltételeket is (VI.pont), a Megrendelő követelményeit tartalmazó Megrendelő lapot, továbbá kijelentik, hogy a szerződés tartalmát megértették, és valódi, szabad akaratukat nyilvánítják ki, valamint kötelezik magukat a szerződésben megállapított kötelességek és kötelezettségek teljesítésére, amit sajátkezű aláírásukkal igazolnak. A szerződő felek egyúttal kijelentik, hogy a szerződésben feltüntetett valamennyi adat megfelel a valóságnak.

KISALFÖLD TREND A FACEBOOKON
IMPRESSZUMMÉDIAAJÁNLATELÉRHETŐSÉGEKTERJESZTÉSI PONTOKÁSZF